A ZUS-tól indokolatlanul beszedett anyasági ellátás visszatérítése

Az anyasági támogatás pénzbeli ellátás, amelyet egy nőnek fizetnek gyermek születése vagy örökbefogadása miatt. Néha előfordul, hogy ok nélkül terhelik - vissza kell-e adni a jogtalanul kapott ellátást a ZUS-nak? Amikor szükséges a jogtalanul kapott anyasági támogatás visszatérítése a ZUS-tól. 

Ki jogosult anyasági támogatásra?

Az anyasággal összefüggő pénzbeli ellátások nyújtásának szabályait a betegség és anyaság esetén a társadalombiztosításból származó pénzbeli ellátásokról szóló, 1999. június 25-i törvény szabályozza. Megtaláljuk benne többek között az anyasági ellátás nyújtásának szabályait és összegét. A társadalombiztosítás pénzbeli ellátásairól szóló törvény 29. cikke betegség és anyaság esetén
Az anyasági támogatást olyan biztosított kapja, aki a betegségbiztosítás vagy a gyermekgondozási szabadság ideje alatt:
1) gyermeket szült;
2) 7 éves koráig felvett egy gyermeket nevelésre, és olyan gyermek esetében, akinek a kötelező oktatás - 10 éves korig - elhalasztásáról döntöttek, örökbefogadásával a gyámügyi bírósághoz fordult;
3) nevelőszülői családba nevelésre elfogadott, kivéve a hivatásos nevelőcsaládot, egy 7 éves korig nem járó gyermeket, és olyan gyermek esetében, akinek az oktatásának elhalasztását határozták el - 10 éves korig.

Ha a szülési támogatást indokolatlanul kapják meg?

Az anyasági támogatáshoz való jog meghatározásának eljárása általában nagyon gördülékeny. Időnként azonban előfordulnak hibák, és az igénylő olyan juttatást kap, amelyet nem kell fizetni, vagy túl magas ellátásban részesül. Lásd még

  • Anyasági támogatás és gyermek örökbefogadása

Indokolatlan anyasági támogatásról beszélünk, amikor azt kifizették:

  • a kérelmező által hamis dokumentumok vagy hamis információk alapján,
  • abban az esetben, ha az ellátásban részesülő személy szándékosan félrevezeti az ellátást nyújtó szervet,
  • az ellátást végző szerv hibái miatt, például az ilyen szerv alkalmazottjának hanyagsága miatt.

Ezért indokolatlan anyasági támogatás akkor következik be, amikor a kedvezményezettnek valójában nincs joga teljes egészében vagy annak megfelelő részében (például túl magas ellátásban részesül)..

A jogtalanul kapott anyasági támogatás visszatérítése

Bármely ellátás jogosulatlan igénylése nem feltétlenül kapcsolódik az azt igénybe vevő személy rosszakaratához. Ennek elmulasztása olyan hibákhoz vezethet, amelyek senkinek nem tulajdoníthatók (pl. Az ICT rendszer hibái). A szülési támogatás minden indokolatlan beszedése kötelezi-e az ellátás ZUS-hoz történő visszatérítését??

Kiderült, hogy a szülési ellátás visszatérítésére irányuló kérelem csak két feltétel teljesülése esetén indokolt:

  • amikor az ellátásban részesülő személy nem volt jogosult arra (nem felelt meg az anyasági támogatás igénybevételének törvényi feltételeinek),
  • amikor az ellátásban részesülő személy teljes mértékben tudatában volt annak, hogy nem őt illeti meg (vagyis korábban az ellátást folyósító hatóság utasította azokat a feltételeket, amelyek teljesítése garantálja az ellátás kifizetését).

Emlékeznünk kell azonban arra, hogy a jogosulatlan pénzbeli ellátásban részesülő személy tudatosságának és rosszakaratának hiánya jó érv lehet, amely elkerüli az anyasági ellátás visszatérítését a ZUS-hoz..

Amikor nem szükséges visszafizetni a jogtalanul kapott anyasági támogatást?

A jogosulatlan anyasági ellátásban részesülő személy hibája nem segíthet a társadalombiztosítási intézménnyel folytatott esetleges vitában. Az esetek döntő többségében a Társadalombiztosítási Intézmény kéri a kifizetett juttatás visszatérítését, ha észreveszi, hogy azt az előírások megsértésével vagy túlzott összegben fizették ki..

Ilyen helyzetben tisztázni kell az ügyet - bizonyára hasznos lehet utalni a Legfelsőbb Bíróság álláspontjára, amely nem is olyan régen utalt a tárgyalt kérdésre. A Legfelsőbb Bíróság 2018. január 31-i ítélete (ügyirat hivatkozási száma: II UK 672/16)
Az extra összehangolt terheket kiszabó közjogi normák nem értelmezhetők széleskörűen, és minden kétséget a köteles személy javára kell magyarázni. Ha nem következtethetünk arra, hogy az ellátás kedvezményezettje hamis, hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott, amelyek a szóban forgó ellátás folyósításának alapjául szolgáltak, akkor valóban nincs ok arra, hogy az ilyen ellátás folyósítása indokolatlan legyen. Ha az anyasági segélyt folyósító szerv nem bizonyítja annak a személynek a bűnösségét, aki állítólag jogtalanul részesült ilyen ellátásban, a ZUS-hoz történő visszatérítés kötelezettsége egyáltalán nem jelenik meg.

A jogtalanul kapott anyasági támogatás visszaküldése - eljárás

Ha a ZUS megtudja, hogy egy adott személy anyasági ellátásban részesül, amelyet nem kell kifizetni, megfelelő adminisztratív határozatot hoz. Kötelezi a címzettet, hogy szigorúan meghatározott határidőn belül adja vissza az ilyen ellátást, vagy nyújtson be megfelelő fellebbezést (a fellebbezés jogáról szóló utasítást bele kell foglalni egy ilyen határozatba)..

Ezen a ponton, ha anyasági ellátásban részesül, két lehetősége van:

  • a megadott időn belül fizesse be a kért összeget a ZUS-számlára - ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha a jogosult tudatában van annak, hogy viselkedése következtében olyan ellátásban részesült, amely egyáltalán nem őt illette meg, vagy túlzott összegben került kifizetésre. Ha a jogosulatlanul beszedett ellátások összege nagyon magas, akkor mindig lehetőség van a Társadalombiztosítási Intézethez fordulni az adósság részletekben történő felosztására;
  • fellebbezés a Társadalombiztosítási Intézet határozata ellen, amely az ellátás visszatérítését kéri - ez a lehetőség akkor jelenik meg, ha a jogosult semmilyen módon nem járult hozzá ahhoz, hogy a neki folyósított ellátás indokolatlan volt, és tudja, hogy teljesíti annak beszedésének feltételeit. A fellebbezést mindig a ZUS határozat kézhezvételétől számított 14 napon belül nyújtják be. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nem igényel hosszú igazolást, bár a gyakorlatban jobb megmagyarázni, miért nem értünk egyet a jogtalanul kapott anyasági támogatás visszaküldésének kötelezettségével. A fellebbezést az Önkormányzati Fellebbviteli Bírósághoz nyújtják be a Társadalombiztosítási Intézeten keresztül. Az Önkormányzati Fellebbviteli Bíróság határozata a címzett kézhezvételétől számított 30 napon belül továbbra is fellebbezhető az illetékes közigazgatási bíróság előtt..

A jogtalanul kapott anyasági támogatás korlátozása

Van egy másik lehetőség is a jogosulatlanul beszedett juttatás visszaadásának elkerülésére - ez az elévülés. Ha legalább 10 év telt el az anyasági támogatásra való jogosultság megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedése óta, az annak alapján folyósított ellátások visszatérítésének igényét elévültnek tekintik..

Arra is emlékeznünk kell, hogy a Társadalombiztosítási Intézet (ZUS) döntése csak akkor képezi az alapot a végrehajtási eljárásban fennálló tartozások behajtására, ha azt legkésőbb 5 évvel annak az időszaknak az utolsó napjától számítva adták ki, amelyre a jogosulatlan anyasági támogatást beszedték..

A jogtalanul kapott anyasági támogatás visszaküldése - összefoglaló

A jogtalanul beszedett anyasági ellátás nem mindig jelenti azt, hogy azt vissza kell juttatni a Társadalombiztosítási Intézetbe. A testület túlnyomó többsége akkor fogja kérni a pénzét, ha megállapítja, hogy az ellátást jogtalanul folyósítják.

A szülési ellátás visszatérítésére akkor lesz szükség, ha azt jogellenesen fizették ki az ilyen ellátásban részesülő személy bűnös cselekedete következtében (pl. Szándékosan eltitkolta az ügy bizonyos körülményeit, hamis dokumentumokat nyújtott be, hamis nyilatkozatot nyújtott be).

A támogatásban részesülőnek azonban nem kell visszafizetnie, ha jogosult rá, vagy ha az indokolatlan beszedésre olyan körülmények következtében került sor, amelyek nem az ő hibája voltak (pl. A ZUS alkalmazottjának hibája okozta). Hasonló lesz, ha az ilyen ellátásra való jogosultságot megállapító határozat elévül (amikor a határozat jogerőre emelkedése óta legalább 10 év telt el)..

A jogtalanul kapott ellátások visszatérítésének elkerülése érdekében fellebbezni kell az ilyen kérelmet benyújtó döntés ellen. A levelet a fenti határozat kézhezvételétől számított 14 napon belül el kell juttatni az Önkormányzati Fellebbviteli Bírósághoz a Társadalombiztosítási Intézményen keresztül. Javasoljuk: Ha fenntartott részvényre jogosult?