A vállalati szakszervezet álláspontja a munkaszerződés felmondásával összefüggésben

A munkajogi rendelkezésekben számos olyan szabályozást találunk, amelyek védik a munkavállaló érdeklődését a munkáltatóval való kapcsolatok iránt. Céljuk, hogy többek között biztosítsák a munkavállaló számára a munka stabilitását. Az ilyen jogi megoldások között szerepel az a követelmény, hogy a munkáltatónak meg kell kapnia a szakszervezet véleményét a munkavállalóval a határozatlan időre szóló munkaszerződés tervezett megszüntetéséről. Akár a cég szakszervezeti szervezetének álláspontja hatással van a munkáltató döntésére? Nézd meg!

Konzultációs kötelezettség

Az Art. 38. §-a alapján a munkáltató írásban értesíti a munkavállalót képviselő munkavállalói szakszervezeti szervezetet a határozatlan időre kötött munkaszerződés felmondási szándékáról, megjelölve a szerződés felmondását indokoló okot. Ha a munkahelyi szakszervezet úgy véli, hogy a felmondás nem lenne indokolt, az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban indokolt kifogást nyújthat be a munkáltatóhoz. A munkáltató a szakszervezeti szervezet álláspontjának mérlegelését követően, és a meghatározott határidőn belüli álláspont elmulasztása esetén dönt a munkaviszony megszüntetéséről..

Társaság szakszervezeti szervezete

A szakszervezetek létrehozásának és működtetésének elveit a szakszervezetekről szóló törvény rögzíti. Az Art. 7 mp A kereső munkavégzéssel kapcsolatos egyedi esetekben a 2. és a 3. cikk szerint a szakszervezetek képviselik tagjaik jogait és érdekeit, továbbá a nem csatlakozó személy kérésére a szakszervezet vállalhatja jogainak és érdekeinek védelmét a munkáltatóval szemben. Az Art. 30 mp Törvény 1. -a, ha a munkáltatónak egynél több szakszervezeti szervezete van, mindegyik védi a tagok jogait és képviseli tagjainak érdekeit. Az Art. 30 mp A tárgyalt jogi aktus 3. -a a munkaviszonnyal összefüggő egyedi kérdésekben, amelyben a munkajogi rendelkezések a munkáltatót kötelezik a szakszervezeti szervezettel való együttműködésre - és így az Art. A Munka Törvénykönyve 38. cikke - a cselekvés megkezdése előtt a munkáltató köteles tájékoztatást kérni ettől a szervezettől a védekezésben részesülő munkavállalóról. Ha nem nyújtja be ezeket az információkat a kérelemnek a vállalati szakszervezeti szervezet általi kézhezvételétől számított 5 napon belül, a munkáltató mentesül a vállalati szakszervezettel való együttműködés kötelezettsége alól a munkavállalóval kapcsolatos kérdésekben..

1. példa.

A munkáltató tervezi határozatlan időre felmondani alkalmazottjának munkaszerződését. Ezért március 5-én azzal a kérdéssel írt szakszervezeti szervezetének, hogy az említett alkalmazott részesül-e e szervezet védelmében (képviseli-e egyéni érdekeit a munkáltatóval szemben). A válaszadás ötnapos határideje március 10 volt. A munkahelyi szakszervezeti szervezet nem adott információt a munkáltatónak a kérdés által lefedett körben. A határidő hatástalan lejárta miatt a munkáltató mentesül az Art. A Munka Törvénykönyve 38. cikke. 

A határozatlan időre szóló munkaszerződés felmondásának oka

A művészet biztosítása. A Munka Törvénykönyve 30. cikkének (4) bekezdése előírja a munkáltató nyilatkozatát a határozatlan időre kötött munkaszerződés felmondásáról (vagy a munkaszerződés felmondás nélküli felmondásáról), hogy jelezze a szerződés felmondását vagy felmondását indokoló okot. Tehát, a munkáltató - mielőtt megkapja a cég szakszervezeti szervezetének álláspontja a munkavállaló felmondási szándékára tekintettel - fel kell mondania az elbocsátás okát.

A Legfelsőbb Bíróság 2019. január 24-i határozata, I PK 7/18
A művészet megsértése. A Munka Törvénykönyvének 30. §-a akkor következik be, amikor a munkáltató egyáltalán nem tünteti fel a felmondás okát, vagy ha az nem eléggé konkrét, így a munkavállaló számára érthetetlen és nem ellenőrizhető. A felmondás okának a munkáltató általi pontatlan feltüntetése nem sérti az Art. A Munka Törvénykönyve 30. cikkének (4) bekezdése, ha egy adott eset körülményei között ez az ok kellően meg van határozva, figyelembe véve a munkáltató által a munkavállaló számára más módon nyújtott információkat. Ugyanez vonatkozik a munkáltató kritériumaira az alkalmazottak elbocsátáshoz való kiválasztására. A munkáltató bármilyen módon bemutathatja a munkavállalónak az elbocsátás kiválasztási kritériumait (tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy milyen kritériumokat fognak alkalmazni vagy alkalmaztak), csak az a fontos, hogy ezek az információk eljussanak a munkavállalóhoz, és a munkavállaló el tudja azokat olvasni.

2. példa.

A munkáltató kijelentette, hogy a határozatlan időre szóló munkaszerződés felmondásának oka az volt, hogy a munkavállaló késett a felettesei megrendelésének teljesítésében annak ellenére, hogy ismételten - a munkavállaló kérésére - elhalasztotta e megrendelések teljesítésének időpontját. Ha a munkáltatónak a munkaszerződés felmondásáról szóló nyilatkozatából elég egyértelműen kiderül, hogy milyen konkrét utasításokat értettek és milyen konkrét határidőket túlléptek, és ugyanakkor a munkavállalói kötelezettségek megszegésének súlyossága kellően magas, akkor az ilyen ok elegendőnek tekinthető a szerződés felmondására. Parancsikonok Kényelmesen rendezheti alkalmazottait online!

  • Szerződések generálása és a fizetések kiszámítása!
  • Az adók és a ZUS rendezése az interneten keresztül!
  • Felejtsd el, mi a Fizető!
Hozzon létre egy ingyenes fiókot Indítson el egy ingyenes 30 napos próbaidőszakot anélkül, hogy karakterláncokat csatolna!

Értesítés és a vállalati szakszervezeti szervezet álláspontja

A megállapodás határozatlan időre történő felmondását meg kell előzni azzal, hogy a társaság szakszervezeti szervezetének írásbeli tájékoztatást kell nyújtania a megállapodás felmondásának szándékáról és a felmondás okáról. A fent említett indokot ugyanabban a megfogalmazásban kell megadni, ahogyan azt a közleményben fel kell tüntetni.

A munkahelyi szakszervezeti szervezet az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban benyújthatja a munkáltató indokolt fenntartásait. Nem kötelessége, hanem joga.

A Legfelsőbb Bíróság 2006. július 11-i ítélete, I PK 8/06
A munkahelyi szakszervezeti szervezet az előírt öt napon belül kifogást emelhet a munkáltató döntése ellen, és a Munka Törvénykönyve ennek fenntartása érdekében kifejezetten fenntartja az írásos formát. Ennek elmulasztása tehát egyenértékű a felvetett fenntartások eredménytelenségével. Cikkben meghatározott időtartam lejárta előtt. A Munka Törvénykönyve 38. cikkének (2) bekezdése szerint a szakszervezet állást foglalhat abban is, hogy a neki bemutatott munkaszerződés felmondási szándéka ellen nincs kifogás. Kétségtelen, hogy egy ilyen helyzetben a szakszervezeti konzultációs eljárás kimerült, mivel a szakszervezeti szervezet álláspontja kifejeződött, amely feljogosítja a munkáltatót arra, hogy megfelelő akaratnyilatkozatot nyújtson be a munkavállalónak a munkaszerződés felmondásával kapcsolatban. A művészet tartalmából. A Munka Törvénykönyve 38. cikkének (2) bekezdése nem vonható le arra a következtetésre, hogy az abban foglalt írásbeli kifogások írásbeli értelmezése a vállalat szakszervezeti szervezetének eltérő álláspontjára is hivatkozhat. Éppen ellenkezőleg, az írásbeli forma fenntartásának kötelezettségének előírása csak egy szakszervezeti szervezet lehetséges álláspontjaival kapcsolatban azt jelenti, hogy egy eltérő, kifogás nélküli álláspont bármilyen formában kifejezhető..

A munkáltató döntése 

A szakszervezeti szervezet álláspontjának mérlegelését követően, valamint abban az esetben, ha az előírt határidőn belül nem foglal állást, a munkáltató dönt a felmondásról. A Munka Törvénykönyve ezt nem írja elő a vállalati szakszervezeti szervezet álláspontja munkáltatói határozat megerősítette. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatót nem köti ez a helyzet, és ez nem korlátozza döntésének szabadságát. Különösen a munkáltató felmondhatja a munkaszerződést, ellentétben a szakszervezeti szervezet álláspontjával. Nem köteles tájékoztatni a szakszervezeti szervezetet a munkavállaló elbocsátásáról szóló döntés okairól annak ellenére sem, hogy az említett szervezet e kérdésben negatív véleményt nyilvánított.. 

Változtató értesítés

A szakszervezeti szervezettel való konzultáció követelménye nemcsak a határozatlan időre szóló munkaszerződés felmondási szándékára vonatkozik, hanem az ilyen szerződést megváltoztató felmondásra is, mert - a Kbt. A Munka Törvénykönyve 42. cikkének (1) bekezdése - a munkaszerződés felmondására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a munkaviszony megszűnésére és a szerződésből eredő javadalmazási feltételekre.

Kizárások a konzultációból

Különleges esetekben a munkajogi rendelkezések mentesítik a munkáltatót az Art. A Munka Törvénykönyve 38. cikke. A szakszervezeti szervezet konzultációjának követelménye nem vonatkozik a határozatlan időre szóló munkaszerződések felmondására:

  • csődeljárás vagy a munkáltató felszámolása esetén (a Munka Törvénykönyve 411. cikkének (1) bekezdése);
  • kollektív elbocsátások részeként - feltéve, hogy a munkáltató és a vállalati szakszervezet között megállapodást kötöttek, amely meghatározza a kollektív leépítés szándéka alá tartozó munkavállalókkal kapcsolatos magatartási szabályokat, valamint a munkáltató kötelezettségeit a tervezett kollektív leépítéssel kapcsolatos egyéb munkavállalói ügyek megoldásához szükséges mértékben (5. cikk (1) bekezdés). 1. cikk a munkavállalókkal fennálló munkaviszony megszüntetésének különös szabályairól szóló törvény 3. cikkével összefüggésben, a munkavállalóktól eltérő okok miatt.

A vállalati szakszervezeti szervezet álláspontja tekintettel a munkavállaló határozatlan időre szóló munkaszerződésének felmondására, a munkáltatóra nézve nem kötelező vélemény. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak nem kell megszereznie a szakszervezet beleegyezését a munkaszerződés felmondással történő felmondásához. A munkavállaló foglalkoztatásának stabilitásának védelme nem megy ilyen messzire. Javasoljuk: A munkavállalást megváltoztató munkavállaló jogait törvény szabályozza? Hozzon létre egy ingyenes fiókot Indítson el egy ingyenes 30 napos próbaidőszakot anélkül, hogy karakterláncokat csatolna!