Mikor vagyok jogosult fenntartott részvényre?

A fenntartott részvény az örökség egy részének megszerzésének módja egy adott személytől abban a helyzetben, amikor az illetőt nem hívták meg öröklésre. Ilyen esetek leggyakrabban akkor fordulnak elő, amikor az örökhagyó elhagy egy végrendeletet, amelyben az örökség egészét vagy annak jelentős részét kinevezi valakivel, aki a közvetlen családján kívül van.

A fenntartott részvényhez való jogot azonban csak bizonyos személyek gyakorolhatják. Emlékeztetni kell arra, hogy az erre a juttatásra jogosult személy személyes adottságaitól függően bizonyos összegre jogosult lesz. A fenntartott részvény tehát nem a teljes örökséghez való jogot, hanem annak megfelelő részét garantálja, amely az adott személy számára felmerült volna, ha öröklésre szólították volna fel..

Az örökhagyó törvény által az öröklésre kijelölt leszármazói, házastársai és szülei jogosultak - ha a jogosult tartósan munkaképtelen, vagy ha az utód kiskorú - az öröklési részesedés értékének 2/3-a, amely a törvényes öröklés esetén neki tulajdonítható, és más esetekben esetekben - a részvény értékének fele (fenntartott részvény).
Ha az arra jogosult személy nem kapta meg az esedékes fenntartott részesedést sem az örökhagyó adománya formájában, sem öröklésre történő kinevezés formájában, sem hagyaték formájában, jogosult az örökössel szemben a fenntartott rész fedezéséhez vagy annak kiegészítéséhez szükséges pénzösszeg megfizetésére vonatkozó követelésre..
(A Polgári Törvénykönyv 991. cikke)

Itt érdemes megjegyezni, hogy a krakkói fellebbviteli bíróság 2019. december 19-i I ACa 379/19 ítélete szerint maga a fenntartott rész intézménye az erkölcsi kötelezettségek teljesítését szolgálja..

Ki jogosult a lefoglalt részre?

A Polgári Törvénykönyv nagyon világosan megjelöli az ezen ellátásra jogosultak listáját. Fenntartott részvényhez való jog ez azonban nem azt jelenti, hogy feltétlenül használni kell. Más szavakkal, a jogosult dönt arról, hogy egyáltalán igényelni kívánja-e az örököstől a fenntartott részt..

A hatályos előírásoknak megfelelően a következők jogosultak fenntartott részvényre:

  • leszármazottak (gyermekek, unokák, dédunokák),
  • az örökbefogadott (örökbefogadott) és leszármazottai,
  • házastárs,
  • szülők vagy örökbefogadó szülők

- örökhagyók, akiket a törvény alapján a hagyatékra neveznének ki. Fenntartott részvényre jogosult személyiség azonban nem eredményezi automatikusan a jogosultságot ennek az ellátásnak a megszerzésére.

1. példa.

Az örökhagyó végrendeletet hagyott, amelyben kinevezte szomszédját (nem az örökhagyó családtagja). Az elhunyt feleséget, lányt és szüleit hagyta maga után. Ebben a helyzetben csak az örökhagyó felesége és lánya lesz jogosult fenntartott részvényre - normális körülmények között csak a törvény rendelkezései szerint örökölnék őket. Ezért az elhunyt szüleinek nem lesz joguk fiuk fenntartott részéhez.

A fenntartott részvényhez való jog abban a sorrendben érvényesül, amelyben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint öröklődne. Más szavakkal, a fenntartott részesedés az örökhagyó házastársának és gyermekeinek köszönhető további leszármazottai (pl. Unokái) előtt és az elhunyt szüleinek..

Emlékeztetni kell arra, hogy ha egy adott örökös méltatlannak tekinthető öröklésre (például az örökhagyóval szemben elkövetett súlyos bűncselekmény következtében), akkor nem gyakorolhatja fenntartott részvényhez való jogát. Ebben az esetben az engedély a leszármazottaira (leszármazottaira) vonatkozik.

2. példa.

Az örökhagyó végrendeletet hagyott, amelyben kinevezte szomszédját (nem az örökhagyó családtagja). Az elhunyt feleséget és két lányt hagyott maga után. Az egyik lányt a bíróság elismerte, hogy méltatlan örökölni apjától, mert életében súlyos bűncselekményt (verést és betörést) követett el ellene. Ennek a lányának azonban két gyermeke van - és megkapják a jogot olyan fenntartott részvényre, amelyre anyjuk jogosult (a gyermekek az örökhagyó unokái).

A fenntartott részvényhez való jog és az ellátás összege

A fenntartott részvényhez való jog megszerzése gyakran magában foglalja az ellátás tényleges összegének meghatározásával kapcsolatos problémát. Ebben a tekintetben sok múlik a jogosult személy egyéni jellemzőin, azaz:

  • tartós munkaképtelenség,
  • kiskorúak.

A fenntartott részvény összege függ az öröklési részesedés értékétől is, amely egy adott személy számára járna, ha általános feltételekkel örökölték volna..

Annak megítélését, hogy a kedvezményezett tartósan munkaképtelen volt-e az örökség megnyitása idején, a fenntartott részvényt elbíráló bíróságnak kell elvégeznie. A követendő kritériumoknak elsősorban a társadalombiztosítási előírásokból kell származniuk. Azonban nem feltétlenül ezeknek a kritériumoknak kell lenniük. A bíróságnak ezért mérlegelnie kell a szervezet fogyatékosságának mértékét és teljes hatékonyságának helyreállításának lehetőségét, egy másik munkába állás lehetőségét vagy a jogosult életkorát. Konkrét esetben a fenntartott részvényre jogosult magas életkora azt jelezheti, hogy e rendelkezés alapján tartósan munkaképtelen személyként fogják kezelni. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy egy nyugdíjas státuszú személy magasabb jogú részvényre jogosult. Ez arra utalhat, hogy például a korai nyugdíjazásra jogosult személyek A Polgári Törvénykönyv 991. cikkét munkaképtelennek kell tekinteni, ami nem lenne helyes.
(SA ítélete Gdańskban, 2019. november 7., V ACa 229/19)

A tartósan munkaképtelen személyek vagy a kiskorúak az öröklési részesedés értékének 2/3-ára jogosultak, míg mások fenntartott részvényre az ilyen érték 1/2-ig..

3. példa.

Az örökhagyó feleségét és kiskorú fiát fenntartott részvény illeti meg. Ha a törvény rendelkezései szerint örökölnének, mindegyikük a hagyaték 1/2-át részesedné. Ebben a helyzetben a fenntartott rész a kiskorú fiúnak köszönhető, a teljes vagyon értékének 1/3-a (a neki tulajdonítható részesedés 1/2-e x a fenntartott részvény értékének 2/3-a), és feleségének (1/4-e az értéknek tulajdonítható részesedés x 1/2-a). fenntartott rész).

Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a Kbt. A Polgári Törvénykönyv 992. cikke szerint a fenntartott részesedés számításának alapját képező öröklési részesedés meghatározásakor a méltatlan örökösöket és az örökséget elutasító örökösöket is figyelembe veszik, míg az öröklésről lemondott vagy örökösödött örökösöket nem veszik figyelembe..

Hogyan lehet jelentkezni egy fenntartott részvényre?

A hagyatékot megszerző örökös köteles megfizetni a fenntartott részt (vagy az összes örököst, ha több van belőlük). Annak érdekében, hogy megkapja a tartozását, követelést kell benyújtania az adott személlyel szemben. Ez kétféle módon történhet:

  • az örökösök egyikének vagy mindegyikének címzett írásbeli fizetési felszólítás útján - meg kell jelölnie a fenntartott részvény kifizetésének alapját és az igényelt összeget;
  • az ügy bíróság elé állításával - erre a célra a fenntartott részvény kifizetése iránti per készül. Ez az űrlap akkor jelenik meg leggyakrabban, ha az írásbeli fizetési felszólítás hatástalan, és a jogosultnak nincs más lehetősége a neki járó ellátások megszerzésére..

Az Art. A Polgári Törvénykönyv 1007. §-a szerint a jogosultnak a fenntartott rész miatt fennálló követelései, valamint az örökösök követelései a rendes nyilvántartások és megrendelések csökkentésére a végrendelet kihirdetését követõen öt évvel lejárnak. Az örökhagyótól kapott visszaszerzésért vagy adományért a fenntartott részvény kiegészítésére köteles személlyel szemben fennálló követelés az öröklés megnyitásától számított 5 év elteltével lejár..

A fenntartott részvényhez való jog - összefoglalás

A fenntartott részvényhez való jog mindig akkor jár, ha az elhunyt legközelebbi családtagját (leszármazottat, örökbefogadót, házastársat, szülőt vagy örökbefogadó szülőt) nem nevezték ki a hagyatékra. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy egy ilyen személy nem tekinthető örökségre méltatlannak vagy öröklődőnek - ilyen helyzetben elveszíti a fenntartott részvényhez való jogot..

A fenntartott rész nagysága a jogosult kisebbségétől vagy tartós munkaképtelenségétől függ - ebben az esetben az öröklési részesedés értékének 2/3-ára jogosult, amely akkor járna, ha a törvény rendelkezései alapján örökölne. Más esetekben a jogosultak megszerzik a fenntartott részvényhez való jog egy ilyen részvény értékének a fele.

A fenntartott részvény kifizetésére irányuló kérelmet annak az örökösnek kell címezni, aki a birtokot megszerezte. Az ilyen követelés elévült a végrendelet napjától számított 5 év elteltével - ezt békés úton vagy bíróságon lehet érvényesíteni. Javasoljuk: Alkáliás teszt a munkahelyen - megengedett-e?