Mikor az alkalmazott felelős a megbízott ingatlanért?

A munkavállaló felelősségének szabályait meghatározó rendelkezések megbízott vagyon elsősorban a munkáltató érdekeinek védelmét szolgálják, akinek joga van az elszenvedett kár megtérítését követelni. Másrészt a fent említett szabályozások számos olyan követelményt vezetnek be, amelyek a munkavállaló számára előnyösek, amelyeknek a munkáltatónak meg kell felelnie annak érdekében, hogy az ingatlant a megfelelő.

Bízott vagyon

Minden alkalmazottat foglalkoztató gazdálkodó egység a tulajdonában lévő eszközök (vagyon) alapján végzi tevékenységét. Tartalmazhat ingatlant (gyártócsarnokok, irodaházak), ingóságokat (szerszámok, IKT-berendezések, autók) és bankszámlákon vagy készpénzben (pénztárnál) felhalmozott pénzeszközöket..

A munkáltató általában úgy dönt, hogy bizonyos eszközöket különleges módon véd meg az elvesztés vagy megsemmisülés ellen. Ez azokra a jelentős értékű elemekre vonatkozik, amelyeket a gyakorlatban egy adott munkavállalóra lehet bízni, vagyis - a Munka Törvénykönyvében meghatározottak szerint - megbízni. Jó példa lesz itt a munkahely pénztárában összegyűjtött, a pénztárosra bízott pénz, valamint a vállalat raktárában tárolt tárgyak, amelyeket egy raktárosként működő alkalmazottra bíznak..

A vagyon munkavállalóra bízásának jogintézményét az Art. A Munka Törvénykönyve 124–127. A munkavállalóra bízható tételek között a Munka Törvénykönyve felsorolja például a pénzt, értékpapírokat, értéktárgyakat, szerszámokat és műszereket vagy hasonló tárgyakat, valamint egyéni védőeszközöket, ruházatot és lábbelit..

A vagyon megbízásának módja

A törvény rendelkezései nem írják elő a vagyon meghatározott formában történő megbízását, például írásban, a munkavállaló saját aláírásával igazolva a megbízott tárgy átvételét. Úgy tűnik azonban, hogy az írásos forma használata a legtöbb esetben a munkáltató és a munkavállaló érdekeit is szolgálja - az eszköz átadás-átvételét igazoló dokumentum megakadályozza az esetleges kétségeket a megbízott tárgy azonosítása, a megbízás időpontja és az azt kísérő körülmények között.. A Legfelsőbb Bíróság 2017. január 24-i ítéletében (I PK 306/15) kimondta, hogy a vagyon helyes átruházása különféle módon történhet, cselekvések megkötésével is (azaz hallgatólagosan), de a munkavállalónak képesnek kell lennie a mennyiség és a minőség ellenőrzésére. és az átadása előtt átadott vagyon értéke. A vagyon munkavállalóra történő megfelelő megbízása nem igényel írásos formát. Alapvető fontosságú, hogy a munkavállaló hozzájáruljon az ingatlanért való felelősség vállalásához, és hogy a hozzájárulás bármilyen formában megadható. Fontos azonban, hogy a vagyon megbízása oly módon történjen, hogy a munkavállaló megszerezhesse tényleges birtokát, és olyan feltételeket biztosítson a munkavállaló számára, amelyek lehetővé teszik az ingatlan állapotának és mennyiségének ellenőrzését..

Lásd még

  • A munkáltató nem fizette a munkabért - mi ebben az esetben?
  • A személyes fejlődés a boldogság kulcsa
  • Vélemény a munkavállalóról - mit kell felvenni az ajánlásban?

Az alkalmazottak felelőssége

A vagyon munkavállalóra bízása azzal a kötelezettséggel jár, hogy:

  • vagyonvisszatérítés
    vagy
  • számításokat.

A vagyon visszaszolgáltatása ugyanazt a dolgot adja a munkáltatónak (személyazonossággal jelölve), amelyet a munkavállalóra bíztak. A bevallással ellentétben a rábízott vagyon kiszámítása abból áll, hogy a munkáltatónak nem ugyanazt, hanem ugyanazt adják (a típus szerint).

1. példa.

A munkavállalót egy céges autóval bízták meg, a visszatérési kötelezettséggel. Ennek a kötelezettségnek a munkavállaló általi teljesítése abból áll, hogy megadja a munkáltatónak azt a konkrét autót, amelyet korábban átadtak a munkavállalónak..

2. példa.

A pénztárosra bízzák a számítást a munkahely pénztárában összegyűjtött készpénzzel. A munkavállaló akkor teljesíti a rábízott készpénz elszámolási kötelezettségét, ha a pénztár karbantartása mellett átutalja a munkáltatónak (vagy a munkáltató által kijelölt más pénztárosnak) az ilyen értékű pénzösszeget, amely minden helyesen végrehajtott készpénzes művelet (betétek és pénzfelvételek) eredménye. Előfordulhat, hogy a készpénz összege nem ugyanaz, mint amikor a munkavállalóra bízták - attól függ, hogy milyen készpénzes műveleteket hajtottak végre (pl. Több pénzt fizettek be vagy fizettek ki).

A kárért való felelősség és a felelősség alóli mentesség okai

A munkavállalóra bízott vagyon megrongálódása esetén teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A vagyon bízásának ténye átruházza a munkavállalóra az ingatlan elvesztésével vagy károsodásával kapcsolatos kockázatot. A munkáltató nem köteles bizonyítani a munkavállaló hibáját; elég neki bizonyítani a kárt és annak összegét. A munkavállaló felmentheti magát a károkért való felelősség alól, ha bebizonyítja, hogy a kárt tőle független okok okozták, különösen annak eredményeként, hogy a munkáltató nem biztosította a megbízott ingatlan biztonságát lehetővé tevő feltételeket.. Cikk szerinti felelősség helyzete A polgári perrendtartás 124. cikke tartalmazza a munkavállaló vagyonra történő bízását a visszatérítés vagy számítás kötelezettségével, a megbízott vagyontárgyak károsodásával és a munkavállaló hibájával. Hangsúlyozni kell, hogy a rendelkezés 3. §-ában szereplő megfogalmazás egyértelműen jelzi, hogy a felelősség elfogadott elve a vélelmezett bűnösség elve. Ez azt jelenti, hogy a hiba fennállásának vagy hiányának bizonyítása nem a munkáltatót, hanem a munkavállalót terheli. Ezért ahhoz, hogy a munkavállalót kötelezzék a kár megtérítésére, elegendő, ha a vagyont bízzák rá, és a kár bekövetkezik. Nem szükséges bizonyítani, hogy a munkáltató megfelelő feltételeket biztosított a munkavállaló számára az ingatlan gondozásához. Csak akkor kell bizonyítania, hogy a munkavállaló a fenti felelősség alól mentesülni akar, függetlenül attól, hogy rajta múlik "(a krakkói fellebbviteli bíróság 2012. november 21-i ítélete, III APa 28/12).

3. példa.

A munkáltató az alkalmazottat (raktári dolgozót) bízta meg a szerszámraktárban tárolt vagyonnal. Miután a munkavállaló egy évig megtartotta a raktárt, a leltározás eredményeként megállapították, hogy az eszközök bizonyos része hiányzik a raktárból, és a vezetett dokumentáció nem tartalmaz semmilyen megerősítést az alkalmazottak vagy más személyek számára történő kiadásukról. Ezért a munkáltató úgy ítélte meg, hogy a rábízott ingatlan megsérült, és követelte, hogy a munkavállaló térítésként meghatározott összeget fizessen be. Az alkalmazott azonban megtudta, hogy a raktár kulcsainál - amelyről a munkáltató korábban nem tájékoztatta - a raktáron kívül két másik alkalmazott is rendelkezett, ami korlátlan és ellenőrizetlen hozzáférést biztosított számukra a raktárhoz. Ilyen körülmények között a munkavállaló felmentheti magát a felelősség alól, azzal érvelve, hogy a kár abból adódott, hogy a munkáltató nem biztosította a megbízott ingatlan biztonságát lehetővé tevő feltételeket..

Megállapodás a felelősségről

Az Art. A Munka Törvénykönyve 125. cikke szerint a munkavállalók - a fent említett (a Vámkódex 124. cikkében meghatározott) elvek alapján - közös anyagi felelősséget vállalhatnak a rájuk bízott vagyonért, ideértve az összegük kiszámításának kötelezettségét is. A vagyon közös megbízásának alapja a pénzügyi felelősségvállalásról szóló megállapodás, amelyet a munkavállalók a semmisség fájdalma alatt írásban kötöttek a munkáltatóval. Az együttes anyagi felelősséget viselő alkalmazottak a szerződésben meghatározott részekben felelnek. Ha azonban kiderül, hogy a kárt részben vagy egészben bizonyos alkalmazottak okozták, a kár teljes vagy annak jelentős részéért csak a kár elkövetői felelnek. A vagyon együttes megbízásának terjedelmét és részletes szabályait a Miniszteri Tanács 1974. október 4-i rendelete határozza meg a munkavállalók közös vagyoni felelősségéről a megbízott vagyonért..

Enyhébb felelősségi feltételek egyes alkalmazottak esetében

A Minisztertanács 1975. október 10-i, a rábízott vagyontárgyakban okozott munkavállalók anyagi felelősségének feltételeiről szóló rendeletében könnyebb felelősségi feltételeket állapítottak meg a raktárakban és üzletekben, ideértve az önkiszolgáló áruházakat is foglalkoztató alkalmazottak bizonyos kategóriáira, amelyek szervezése és működése olyan módon zajlik, amely akadályozhatja a hatékony ellátást. a megbízott ingatlan (áruk) felett. A rendelet értelmében ezeket az alkalmazottakat anyagi felelősség terheli a Kbt. 114-116 és art. A Munka Törvénykönyve 118. cikke, vagyis azok a szabályok, amelyek meghatározzák a munkáltatónak a munkavállalóra nem bízott vagyonban okozott károkért való felelősséget. Ez a felelősség enyhébb, főleg azért, mert a munkáltató felelős annak bizonyításáért, hogy a munkavállaló a hibás az okozott kárért (ellentétben a Munka Törvénykönyve 124–125. Cikkének rendelkezései által szabályozott felelősséggel), és minden olyan kártérítés összegéért, amelyet a munkavállalónak fizetnie kell köteles lehet, nem haladhatja meg három havi fizetésének összegét. Csak akkor, ha a munkáltató bebizonyítja, hogy a munkavállaló szándékos, a munkavállalónak teljes kártérítést kell fizetnie (még akkor is, ha az meghaladja a fizetésének háromszorosát). 

A vagyon megbízása kihívást jelent a munkavállaló számára, mivel ez a speciális felelősség vállalásával jár. A munkáltatónak a maga részéről biztosítania kell a munkavállaló számára az átruházott vagyon hatékony gondozásához szükséges feltételeket. Javasoljuk: A munkavállaló elhagyja a munkát - mi jár vele?