Gyermektartás végrehajtása és törvényi változások

Amint tudod a tartás végrehajtása nehéz feladat lehet, 2019-től számos változás fog történni a tartásdíjak tekintetében. E változások szempontjából fontos jogi aktus az egyes törvényeket a tartásdíj-végrehajtás hatékonyságának javítása érdekében módosító törvény. A család-, munka- és szociálpolitikai miniszter által készített törvénytervezetet a Miniszterek Tanácsa 2018 őszén fogadta el, a tartásdíj változásai fokozatosan hatályba lépnek. 

Közmunkák a tartási adósok számára

Az új törvény alapfeltevése a tartási adósok szakmai aktiválása, mivel ez egy olyan megoldás, amely a legnagyobb mértékben elősegíti a tartásdíjak beszedésének javítását. A Család-, Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium által az indoklásban közzétett adatok szerint a munkanélküliségi ráta csökken, és mégis a tartás végrehajtása nehéz lehet. A tartásdíj-adósok illegális munkavégzés útján képesek elkerülni a végrehajtást (hivatalosan megkötött szerződés vagy a ténylegesen kifizetettnél jóval alacsonyabb bejelentett díjazású munkaszerződések nélkül).

A törvényhozó tervezi a törvénynek a foglalkoztatás-előmozdítást és a munkaerő-piaci intézményeket érintő rendelkezéseinek (az 56. és azt követő cikkek rendelkezéseinek) módosítását is. A módosítást követően a közmunka szervezője elsősorban a tartási adósokat köteles alkalmazni. A munkanélküliek legfeljebb 12 hónapig vehetnek részt közmunkában. Szervezhetik például községek, poviaták vagy nem kormányzati szervezetek. A feltételezéseknek megfelelően a munkaügyi miniszter a Munka Alapból történő pénzeszközök felosztásakor köteles figyelembe venni a tartási adós munkanélküliek számára az aktiválási munka megszervezésének szükségességét. Lásd még

 • A fizetés levonása a munkavállaló beleegyezése nélkül?
 • Cigarettaszünet és fizetés levonása

A végrehajtó további információkat kap

A végrehajtási eljárás korábbi gyakorlatában a végrehajtónak lehetősége volt adatokat szerezni az adósról és a tulajdonában lévő ingatlanról, de információforrásai jelentősen korlátozottak voltak. A változtatások végrehajtása után a végrehajtónak gyorsabban és hatékonyabban kell megkapnia ezeket az adatokat, különösen az adós által kapott javadalmazás tekintetében. A karbantartás érvényesítése így könnyebbnek kell lennie. 

A törvény előírja, hogy a társadalombiztosítási intézet a végrehajtó kérésére átadja neki a tartásdíj következő felsorolását, beleértve az adatokat:

 • az adós neve és vezetékneve;
 • PESEL-szám vagy az azonosító okmányra vonatkozó adatok;
 • bejegyzett cím, lakcím és levelezési cím;
 • a társadalombiztosítási vagy egészségbiztosítási regisztráció dátuma;
 • a társadalombiztosítási vagy egészségbiztosítási nyilvántartásból való törlés dátuma;
 • biztosítási jogkód;
 • a nyugdíj- és rokkantsági biztosítás, a betegség-, baleset- és egészségbiztosítás járulékának alapja;
 • az ellátási kód vagy a töréskód, az e juttatásért kifizetett összegekkel együtt;
 • információk az öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra megállapított jogról;
 • a járulékfizető adatai (beleértve a NIP vagy a PESEL számot, vagy a személyazonosító okmányon szereplő adatokat, rövid nevet vagy nevet és vezetéknevet).

Ha a fent leírt adatokban változás következik be, a Társadalombiztosítási Intézmény feladata, hogy a végrehajtónak havonta legalább egyszer információt küldjön az adatok frissítéséről. Az információcsere a bírósági végrehajtó és a Társadalombiztosítási Intézmény között elektronikus formában zajlik, ami megkönnyíti a végrehajtási eljárást.

A végrehajtónak folyamatosan tájékoztatnia kell a ZUS-t a végrehajtás változásairól, különös tekintettel a végrehajtás megszüntetésére és a tartásdíjak eredménytelen végrehajtása esetén a kifizetett ellátásokra vonatkozó állami költségvetési követelésekre. Ha értesíti a ZUS-ot a végrehajtás befejezéséről, az intézmény megszünteti a fent megadott adatok megadását.

Ugyanakkor a végrehajtó köteles legalább 6 havonta tájékoztatni a ZUS-t a tartásdíjak további végrehajtásáról - ha ezt a kötelezettségét nem teljesíti, a ZUS leállítja az adósra és a munkaviszonyára vonatkozó adatok továbbítását.

A törvény kötelezi a Társadalombiztosítási Intézményt arra is, hogy a számlákon összegyűjtött adatokat ingyen bocsássa rendelkezésre a bíróságok, ügyészek, adóhatóságok, az Országos Munkaügyi Felügyelőség és számos más, a törvényben említett szerv (pl. Vajda, családügyi miniszter, a Külföldiek Hivatalának vezetője stb.) Számára..

Büntetőjogi felelősség nemcsak az adósért

A tartásdíj elmulasztásának nemcsak a polgári jogi szférában vannak következményei - a tartásdíj adósa büntetőjogi felelősségnek is kiteszi magát. Ha a tartást bírósági végzéssel, egyezséggel vagy szerződéssel állapították meg, a teljesítés elmulasztása bűncselekmény. Fontos, hogy a tartási kötelezettséget a fent említett dokumentumok egyikén keresztül kell megállapítani - a szóbeli megállapítások nem elegendő feltételek a tartásdíj bíróság elé állításához. A szabálysértés akkor következik be, amikor a tartási hátralék legalább 3 hónap. A tartásdíj elkövetésének megsértése pénzbírsággal, szabadság korlátozásával vagy szabadságvesztéssel büntetendő (a bűncselekmény alaptípusában legfeljebb egy év, legfeljebb két év, ha a tartásdíj hiánya a jogosultat képezi arra, hogy képtelen megfelelni az alapvető életigényeknek, például élelmiszer-vásárlásnak vagy a lakásköltségek kifizetésének).. A művészet biztosítása. 209. § (1) és (1a) bekezdés
1. § Aki megkerüli az összegben meghatározott tartási kötelezettség teljesítését bírósági határozattal, bíróság vagy más szerv előtt kötött egyezség vagy más szerződéssel, ha az ebből eredő hátralék teljes összege legalább 3 időszakos juttatással egyenértékű, vagy ha a fennálló fizetés késedelme nem időszakos legalább 3 hónap, pénzbírsággal, szabadságkorlátozással vagy egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő..
1a. Ha az 1. §-ban meghatározott cselekmény elkövetője a jogosultat az alapvető életigények kielégítésének képtelenségének teszi ki, pénzbírsággal, szabadságkorlátozással vagy szabadságelvonással járó büntetéssel sújtható 2 évig..

A bűncselekmény elkövetője ellen a sértett kérésére eljárást indítanak - az ügyész mindig ügyész lesz az ügyben, de a sértett dolga dönteni arról, hogy valóban megindítja-e az eljárást. Az eljárás nem indítható és nem folytatható le a sértett kérelme nélkül. A bűncselekmény elkövetője elkerülheti a büntetést, ha az első gyanúsítottként történő meghallgatás időpontjától számított legfeljebb 30 napon belül a fennmaradó tartásdíjat teljes egészében megfizeti.

Nak nek a tartás végrehajtása hatékonyabb volt, a fenti szabályozáshoz még kettő került, amely szerint a tartásdíj elmaradása miatt a büntetőjogi felelősséget nemcsak a tartásdíj terheli, hanem a munkáltatója is.

Könnyebb lesz érvényesíteni a gyermektartást? 

A tervezett változtatások szerint a munkáltatókat büntetőjogi felelősség terheli a nem tartással kapcsolatos bűncselekmények miatt is. Ez magában foglalja az adósok hivatalos szerződés nélküli alkalmazását, az adósoknak a munkaszerződésből eredő magasabb bérek kifizetését vagy a díjazásból történő levonások elmaradását..

Rendelkezése alapján a Kbt. A Munka Törvénykönyve 281. cikkének 2. pontja szerint a munkáltató bűncselekményt követ el, ha nem erősíti meg írásban a munkavállalóval kötött szerződést. Erre a cselekményre jelenleg legfeljebb 30 000,00 HUF pénzbírság vonatkozik. A törvényi kockázati határ 45 000,00 HUF-re emelkedik, ha az esemény által érintett munkavállaló tartási adós.

Bírsággal is sújtják azt a munkáltatót, aki kötelezettségével ellentétben a tartási adós munkavállalónak a munkaszerződésből eredő magasabb díjazást fizet, anélkül, hogy a tartásdíj kifizetéséhez bármilyen levonást tenne. A bírság 1500,00 HUF és 45 000,00 HUF között lehet.

A munkáltatók felelősségére vonatkozó büntető rendelkezések elválaszthatatlanul kapcsolódnak az adósok nemzeti nyilvántartására vonatkozó rendelkezésekhez, és a nyilvántartást szabályozó rendelkezések hatálybalépését követően lépnek hatályba..

Ugyanakkor, ha a munkáltató nem teljesíti a polgári perrendtartás rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit a végrehajtási eljárást folytató bírósági végrehajtó felé történő tájékoztatás céljából a tartásdíj érvényesítése érdekében, akkor ki van téve annak az igénynek, hogy legfeljebb 5000,00 HUF összegű bírságot fizessen.. A karbantartás érvényesítése Ezért ez egy olyan folyamat lesz, amelynek elmulasztása mind a munkavállalót, mind a munkáltatót jelentős pénzügyi szankciókkal sújthatja. Javasoljuk: Jogosultság díjazás beszedésére - sablon áttekintéssel